ÖRTÜLÜ ŞƏRAİTDƏ BECƏRİLƏN BİTKİLƏR LABORATORİYASI

Tel.  
Faks +994125024172
Elektron poçtu gshakir@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri

Biologiya elmləri doktoru, dosent

Şakir Nəbi oğlu Qasımov

İşçilərin ümumi sayı 4
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Praktiki istifadə üçün və mədəni floranın zənginləşdirilməsi məqsədi ilə dünyanın tropik və subtropik zonalarından sənayə əhəmiyyətli və dekorativ bitkilərin introduksiyası və tədqiqi. Dünya Botanika Bağları şurasının bitkilərin qorunması üzrə qəbul etdiyi proqramın tövsiyəsinə əsaslanaraq (The Botanic Gardens Conservation Strategy, 1994) bu bitkilər arasında üstünlük tropik və subtropik zonalarında bitən endem, nadir və itməkdə olan bitkilərə verilir.

Əsas elmi nəticələri

Laboratoriyanın fəaliyyəti müddətində (2000- ci ildən) apardığı introduksiya tədqiqatların nəticəsində 200 -ə yaxın yeni bitki növü öyrənilib tədbiq üçün verilmişdir. Öyrənilən növlərin təkamüldə struktur əlamətlərinin uyğunlaşma mahiyyəti aşkarlanıb və introduksiya olunmuş quru subtropik şəraitində bu bitkilərin becərilməsinin ekoloji əsasları işlənib və tövsiyə edilib.