İSLAMOVA ZEMFİRA BƏXTİYAR QIZI

Anadan olduğu yer Oğuz rayonu
Təvəllüdü 01.02.1967
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2417.01

Botanika

“Abşeron şəraitində Aqavakimilər (Agavaceae endl.) fəsiləsinin bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri  “            
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın quru subtropik şəraitində (açıq və örtülü şəraitdə) ilk dəfə Agavaceae fəsiləsinə aid 38 növdən ibarət zəngin genofond yaradılmış və yerli şəraitə introduksiya edilmiş növlərin biomorfoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Bu isə onların becərilməsinin nəzəri əsaslarının işlənməsinə imkan yaratmışdır. Tədqiq edilən bitkilərin virginil və generativ dövrlərdə morfogenezi, çiçəkləmə və meyvəvermə biologiyası, böyümə dinamikası, həmçinin toxum və vegetativ məhsuldarlığı müəyyənləşdirilmişdir

Elmi əsərlərinin adları

1.Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №4, с. 58-61.
2.AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2012, cild 67, №3, s. 38-42.
3.К биоморфологическому изучению видов семейство Cactaceae Juss. и Crassulaceae DC. интродукцированных на Азербайджан. «Проблемы современной дендрологии, цветоводства и садово-паркового строительства» Международная научная конференция. Бишкек, 2014, с. 61-67. Гасымов Ш.Н., Тахмазова Д.Н.,Адыгозелов Ю.Н.
4.Aerogen mikobiotanin muxtəlif qida mühitlərinə adaptasiyası və bəzi fizioloji xususiyyətləri. Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, Bakı “Elm”, 2015, XIII cild, s. Əliyev İ
5.Abşeron yarimadasinin yaşilliğinda istifadə olunan bəzi  həmişəyaşil nadir ağac və kollar. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemleri” Beynəlxalq Elmi Konfrans, III hissə, Gəncə, 2016, s.153-155. Əsədov K.S
6.Исследование корневой системы новых видов Vitis alpina L. интродуцированных на Апшероне ( ЦБС). Материалы международной конференции «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Ялта, изд. Российского Университета Дружбы Народов, 2016, стр. 42-44. Мехралиев А.Д Сафарова Э.П

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

AMEA -nın 70 illiyi ilə  əlaqədar Fəxri Fərmanı

İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel.
Mobil tel. (+99455) 7992557
Ev tel. (+99412) 4412666  
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu z.islamova@mail.ru