İSGƏNDƏR ELMAN OSMAN OĞLU

Anadan olduğu yer Ermənistan, Amasiya rayonu, Balıqlı kəndi
Təvəllüdü 05.04.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.05

Botanika

Qafqazın bəzi nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı bitkilərinin Abşeron şəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

03.00.05

Botanika

Azərbaycanın nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı bitkilərinin in situ və ex situşəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin, reproduksiyasının və repatriasiyasının elmi əsasları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

125

 

62

 

 

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan florasına aid  nadir və nəsli kəilməkdə olan ağac və kol bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, introduksiyası, morfogenezi, reproduksiya və reintroduksiyası in situ və ex situ şəraitində müqayisəli şəkildə tədqiqi,  həmin bitkilərin areallrının kiçilmə səbəbləri aşkar edilərək onların təhlükə kateqoriyaları müəyyənləşmisi və mühafizə edilmələri üçün təkliflər verilmişi. Yaşıllaşdırmada istifadəsi üçün perspektivli növlər aşkar edilərək , istifadələri üçün təkliflər hazırlanmışı və ilk dəfə Abşeron şəraitində ağac və kol bitkilərinin introduksiyasının  perspektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün şkalanın hazırlanması

Elmi əsərlərinin adları

1.Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri, “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2014 , s.373 Məmmədov T.,Talıbov T.

2. Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin bioekologiyası, çoxaldılması və mühafizəsi. “Elm” nəşriyyatı, Bakı, , 2015, 278 s. Qurbanov M.R.

3. Azərbaycan dendroflorası II cild. “Səda” nəşriyyatı, Bakı 2015 s.389, Məmmədov T. və başq. 4. Azərbaycanın Bəzi Nadir Ağac və Kol Bitkilərinin Cücərtilərinin Morfologiyası. АМЕА-nın Xəbərləri. Biologiya Elmləri Seriyası 70-cild, №,3 2015, G.H.Bağırova

5. Lənkəranın dağlıq hissəsi və Diabarın kolluq bitkiçiliyi. Mərkəzi NəbatatBağının Elmi əsərləri, XIII cild, 2015,Red-Line s.26-31. Qurbanov E.M., Aslanova S.S.

6. Биология цветения, плодоношения и семенной продуктивности ольхи почтисердцевидной (Alnus Subcortata S.A.MEY.) в условиях Апшерона. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 5 (часть 1) – С. 86-89. Багирова Г.Г, Аббасов Р.М, Абасова Т.С

7. Research of heat resistance of Azerbaijan rare trees and shrubs in Absheron condition. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016) 23-27 May 2016,Antalya, Turkey, p.14. G.Bagırova

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü

Dendrologiya İnstitutunun Elmi Şurasıın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti “Bioekologiya” kafedrasının professor
Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyi ilə əlaqədar AMEA-nın Fəxri Fərmanı

İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel.
Mobil tel. (+994 55) 7847439
Ev tel. (+994 12) 4900533
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu acae55@hotmail.com