QURBANOV MAQSUD RÜSTƏM OĞLU

Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Qarabağlar kəndi
Təvəllüdü 09.05.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2417.01

Botanika

Göyrüş (Fraxinus L.) növlərinin Abşeron şəraitinə introduksiyası, onların yaşıllaşdırma və meşəsalma işlərində əhəmiyyəti

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2417.01

Botanika

İntroduksiya edilən oduncaqlı bitkilərin toxumverməsinin və toxum keyfiyyətinin yüksəldilməsinin elmi əsasları
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı

30 iyun 2001-ci il

Botanika

Çapdan çıxmış elmiəsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

150

 

70

 

 

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

6

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Bitki introduksiyasının uğurluğunun qiymətləndirilməsi, bioloji aktiv maddələrlə toxum keyfiyyətinin yüksəldilməsi, toxumların rentgenoloji təhlili kimi metodlar, toxum keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün obyektiv bölgü, bitkilərin böyümə, meyvə və toxumvermə proseslərinin riyazi modelləşdirmə vasitəsilə proqnozlaşdırılması kimi üsullar işləyib hazırlamışdır. Poliploid bitki toxumlarının həyatiliyini yüksəltmək üçün müxtəlif ploidli fərdlərin hibridləşdirilməsi metodunu təklif etmiş, toxumların rentgenoloji analizi üçün universal təsnifat işləyib hazırlamışdır. Toksiki sənaye tullantılarına qarşı verilən cavab reaksiyalarına görə bitkilərin ekoloji qruplarını təsnif etmiş, meyvə və toxumların, həmçinin fərdlərin tam biomorfoloji əlamətlərinə görə bitkilərin qeyri-ənənəvi üsullarla təyin edilməsi üçün rəqəmsal və hərfli-rəqəmsal politomik təyinat açarlarını tərtib və tətbiq etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Рентгенография семян с увеличенным изображением. / Бюл. ГБС АН СССР, вып.133. Москва: Наука, 1984, с.97-101

2. Семена древесных пород. Методы рентгенографического анализа (Отраслевой стандарт ОСТ 56-94-88) – Москва: Госкомлес СССР, -1988, 22 с. (в соавторстве).

3. İn situ və ex situ şəraitindəki ağac və kol bitkiləri toxumlarının müqayisəli rentgenoqrafik təhlili. AMEA-nın Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, № 5-6, 2006, s.82-96.

4. Meyvə və toxumlarına görə bitki növlərinin qeyri-ənənəvi təyinat üsulları. –Bakı: Elm, 2011. 60 s.

5. Şamların taksonomiyası, biomorfoloji və rentgenoloji xüsusiyyətləri. – Bakı: Elm, 2013-72 s. (həmmüəlliflə)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi ET Əkinçilik İnstitutu nəzdindəki ixtisaslaşdırılmış şuranın üzvü

MDB ölkələri üzrə introdusentlərin toxumşünaslıq və toxumçuluq komissiyasının üzvü, Cənubi Qafqaz respublikaları üzrə analoji komissiyasının sədri.   

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti
Təltif və mükafatları
İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi Bitkilərin mühafizəsi və monitoringi laboratoriyasının baş elmi işçisi
Xidməti tel. (+994 12) 5024903
Mobil tel. (+994 50) 5540145
Ev tel.
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu