NƏBATAT TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

ABCÇDEƏFGHX İ J - K Q

LMNOÖPRSŞTUÜ VY - Z

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
MƏRKƏZİ NƏBATAT BAĞI


NƏBATAT TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
65 illik yubileyinə həsr olunur

Bakı -2011
AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi
Şurasının qərarına əsasən çap olunur

Baş redaktor: akademik Cəlal Əliyev


Redaktorlar: AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d. Oruc İbadlı
f.d., dosent Nilufər Hüseynova

 

Tərtib edənlər: AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d. Oruc İbadlı
f.d., dosent Nilufər Hüseynova
f.d., dosent Elmira Səfərova
Aliyə Zərgərli

Kompüter tərtibatı: Sevda Kazımova

Rəyçilər: AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d. İbrahim Əzizov
b.e.d. Elşad Qurbanov

 

Nəbatat terminlərinin izahli lüğəti. Bakı, “Elm”, 2011


Oxuculara təqdim olunan “Nəbatat terminlərinin izahlı lüğəti” Mərkəzi Nəbatat Bağının alimlərinin əməyinin bəhrəsidir. Lüğət nəbatat elminə aid olan 4250-dən çox termini əhatə edir.
“Nəbatat terminlərinin izahlı lüğəti” dərs vəsaiti və məlumat kitabçası kimi elmi işçilər, ali və orta məktəb müəllimləri, şağirdlər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.


ÖN SÖZ

Ədəbiyyat siyahısı.

 Dizayn Gülnarə Rəfiqindir.