ISGENDER ELMAN OSMAN OGLU

Veb-site   
Place of birth Armenia, Amasia, Balikli village 
Date of birth 05.04.1955 
Education Kirovabad State Pedagogical University
Scientific degree Doctor of Science in Biology 
Title  

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name


03.00.05

Botany

The study of the bioecological characteristics of the Caucasus rare and endangered woody plants’ in Absheron condition

Topic of doctoral thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

03.00.05

Botanika

The scientific bases of the bioecological features, reproduction and the repatriation of the Azerbaijan rare and endangered woody plants’ in in situ and ex situ conditions

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

125

 

62

 

 10

Number of patents and certificates of authorship

Staff training:     

-         number of  PhD

-         number of  Doctor of sciences 


3

Basic scientific achievements Azərbaycan florasına aid  nadir və nəsli kəilməkdə olan ağac və kol bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, introduksiyası, morfogenezi, reproduksiya və reintroduksiyası in situ və ex situ şəraitində müqayisəli şəkildə tədqiqi,  həmin bitkilərin areallrının kiçilmə səbəbləri aşkar edilərək onların təhlükə kateqoriyaları müəyyənləşmisi və mühafizə edilmələri üçün təkliflər verilmişi. Yaşıllaşdırmada istifadəsi üçün perspektivli növlər aşkar edilərək , istifadələri üçün təkliflər hazırlanmışı və ilk dəfə Abşeron şəraitində ağac və kol bitkilərinin introduksiyasının  perspektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün şkalanın hazırlanması
Names of scientific works

1. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri, “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2014 , s.373 Məmmədov T.,Talıbov T.

2. Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin bioekologiyası, çoxaldılması və mühafizəsi. “Elm” nəşriyyatı, Bakı, , 2015, 278 s. Qurbanov M.R.

3. Azərbaycan dendroflorası II cild. “Səda” nəşriyyatı, Bakı 2015 s.389, Məmmədov T. və başq.

4. Azərbaycanın Bəzi Nadir Ağac və Kol Bitkilərinin Cücərtilərinin Morfologiyası. АМЕА-nın Xəbərləri. Biologiya Elmləri Seriyası 70-cild, №,3 2015, G.H.Bağırova

5. Lənkəranın dağlıq hissəsi və Diabarın kolluq bitkiçiliyi. Mərkəzi NəbatatBağının Elmi əsərləri, XIII cild, 2015,Red-Line s.26-31. Qurbanov E.M., Aslanova S.S.

6. Биология цветения, плодоношения и семенной продуктивности ольхи почтисердцевидной (Alnus Subcortata S.A.MEY.) в условиях Апшерона. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 5 (часть 1) – С. 86-89. Багирова Г.Г, Аббасов Р.М, Абасова Т.С

7. Research of heat resistance of Azerbaijan rare trees and shrubs in Absheron condition. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016) 23-27 May 2016,Antalya, Turkey, p.14. G.Bagırova, R.Abbasov

Membership with international and foreign scientific organizations

Member of Scientific Council CBG

Member of Scientific Council Institut Dendrology

Member the Institute of Botany defense seminar

Pedagogical activity Baku State University, "Bioecology" Professor of the Department 
Other activities
Awards and prizes

In connection with the 75th anniversary of  ANAS, "The Certificate of  Honor"

Main place of work and its address

Central Botanical Garden of ANAS. AZ1004. Azerbaijan Republic, Baku city. Mikail Mushfig 103

Position Head of laboratory of trees and shrubs 
Office phone   
Mobile (+994 55) 7847439 
Home phone (+994 12) 4900533 
Fax (+994 12) 5024172
E-mail acae55@hotmail.com